Hamlet pic4

Norman Gouveia as Polonius, Diane Bates as Ophelia (photos by William Naiditch)